Nieuw stelsel vanaf 01-01-2023

 grutto

EEN NIEUW STELSEL, NIEUWE KANSEN!

Afgelopen jaren is hard gewerkt aan het agrarisch natuurbeheer en er zijn hele mooie resultaten behaald. Maar het kan nog beter. Het agrarisch natuurbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap én agrarisch ondernemerschap. En dat is nu nog onvoldoende het geval.
Aan de inzet van de deelnemers ligt het niet. Die hebben met hart en ziel gewerkt en het nodige gerealiseerd.
De sleutel tot succes zit in een collectieve aanpak. Hiermee verlagen we de kosten en kunnen we de natuurresultaten verbeteren. Agrarische collectieven vormen straks het hart van het nieuwe stelsel. Deze collectieven bestaan meestal uit één of meer agrarische natuurverenigingen (ANV’s).

FOCUS OP KENNIS EN KUNDE UIT DE STREEK!
Nieuw is dat partijen in het gebied zelf straks bepalen welke doelen zij willen realiseren in hun eigen gebied. Voorheen stond in het provinciaal natuurbeheerplan op perceelniveau aangegeven waar welke beheerpakketten mogelijk waren. Dat gaat straks anders. De provincie bepaalt dan niet meer tot in detail wat de mogelijkheden zijn voor een gebied, maar legt op hoofdlijnen vast welke doelen ze wil bereiken. Agrarische collectieven bepalen vervolgens met de streek op welke locaties en met welke beheerpakketten ze deze doelen willen realiseren. Dit is dé kans om er echt iets moois van te maken! We benutten de kennis en kunde uit het gebied zelf en dat levert gegarandeerd betere resultaten op.

DE BELANGRIJKSTE VERANDERINGEN OP EEN RIJ
Een verandering is altijd even wennen. Daar wilt u zich vast en zeker al op voorbereiden en misschien wilt u zelfs nu al nadenken over nieuwe kansen en mogelijkheden. Om u alvast inzicht te geven in de belangrijkste wijzigingen, volgt hier een kort overzicht.

Korte lijnen met het agrarisch collectief voor een grotere slagkracht
Het collectief bundelt de beheercontracten tot één gebiedsaanvraag naar de provincie. Korte lijnen en meer slagkracht dus!

Nieuw stelsel met vertrouwde gezichten.
Een groot deel van de taken binnen het agrarisch collectief kan worden uitgevoerd door de huidige ANV’s. De keuze daarvoor hangt af van de deelnemende ANV’s. De veldcoördinator van de ANV kan voor u dan de contactpersoon blijven bij de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Betalingen en controles via het collectief: draagvlak, samenwerking en succes!
Het agrarisch collectief in uw streek regelt straks uw beheervergoeding. Voorheen ontving u de vergoeding van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), voorheen Dienst Regelingen. Dat is verleden tijd. En het gaat nog verder. Het collectief regelt in de toekomst niet alleen de betalingen, maar ook de controle op de beheermaatregelen. Dit zijn veranderingen met een belangrijk positief effect: u heeft geen contract en contact met de overheid of een grote organisatie op afstand, maar met het agrarisch collectief en/of de ANV in de streek die u kan begeleiden bij het beheer. Zo blijven de lijnen kort en dat zorgt voor draagvlak, samenwerking én successen!

Kansrijk agrarisch natuur- en landschapsbeheer vraagt om keuzes
U wilt meedoen aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Dat juichen wij toe! Er kan echter wel een “maar” aan vast zitten. Een belangrijk aspect van het nieuwe stelsel is dat we het juiste beheer op de juiste plek willen toepassen. Er zal dus kritisch gekeken worden of uw perceel daadwerkelijk bijdraagt aan de natuurdoelstellingen voor dat gebied. Heel concreet: agrarisch natuur- en landschaps- beheer is straks alleen nog mogelijk op de meest kansrijke plekken voor die soorten. Dat kan dus betekenen dat u een “nee” te horen krijgt en uw huidige beheercontracten niet verlengd worden. Dat is vervelend als u het beheer goed in uw bedrijfsvoering hebt kunnen integreren. Tegelijkertijd is het ook jammer wanneer de beheermaatregelen geen effect hebben. Een beperkt budget dwingt dan tot het maken van keuzes.

Oprichting Vereniging agrarisch natuur- en landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke
In januari 2015 is de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke opgericht. Dit collectief wordt gevormd door de onderliggende werkgebieden van 4 agrarische natuurverenigingen.:
-ANV Weide & Waterpracht
-ANV de Lange Ruige Weide
-ANV De Wetering
-ANV de Parmey

Weidevogels, landschap,  water & bodem.
De focus zal liggen op het behoud van weidevogels. Hiervoor is een aantal beheerpakketten beschikbaar om broedsucces en overlevingskansen van jonge vogels te verbeteren.  Daarnaast verdient landschap- water-  en bodembeheer aandacht.  Nadat u bent geïnformeerd over de pakketten kunt u uw wensen kenbaar maken. Bedenk of pakketten in uw bedrijfsvoering passen en overleg zonodig met buren.