POP 3. Niet productieve investeringen fase 2. Samenwerking met Groene Klaver en Rijn & Gouwe Wiericke & Rijnland.

Bewust Boeren Rijnland fase 2

Kansen voor boer en water

Hoofddoel van het project is het verminderen van emissies van de nutriënten stikstof en fosfaat op melkveehouderijbedrijven, van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven en het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten.
De uitvoering van het project is toegekend aan de Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke en de coöperatie de Groene Klaver in samenwerking met LTO Noord afdeling Alphen Nieuwkoop.

Verminderen van emissies

In landbouwgebieden zorgen gewasbeschermingsmiddelen en afspoeling van stikstof en fosfaat in het oppervlaktewater voor problemen. Hoewel de waterkwaliteit van ons oppervlaktewater de afgelopen decennia al flink verbeterd is, voldoet het nog niet aan de normen. Daarom is het van belang dat we ons ook als landbouwers blijven inzetten voor verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Maatregelen voor de akkerbouw

Het inwendig en uitwendig reinigen van de landbouwspuit en het vullen van de spuit is een bekende bron van emissies van gewasbeschermingsmiddelen op akkerbouwbedrijven. Maatregelen ter voorkoming van afspoeling:

  • de aanleg van een wasplaats met afbraak van gewasbeschermingsmiddelen door compost;
  • de aanleg van een vloeistofdichte vul- en wasplaats met opvang en biologisch zuiveringssysteem.

Maatregelen voor de melkveehouderij

  • het terugdringen van uit- en afspoeling van stikstof en fosfaat (chemische kwaliteit) van erven, maar vooral het verbeteren van het ecologisch functioneren van sloten (biologische waterkwaliteit en slootkanten);
  • de aanleg van een opvangput voor de mest- of voerplaats en/ of bij de kalveriglo’s;
  • de aanleg van een overkapping van vaste mestopslag;
  • de aanschaf van een veegmachine;
  • de aanschaf van een mobiele solar-drinkbak ter voorkoming van vertrapping van de slootkanten en dientengevolge de nutriëntenvracht in de sloot te verminderen.

Subsidie

In dit project worden de materiaalkosten volledig vergoed. De kosten van aanleg, onderhoud en eventuele verzekeringen zijn voor eigen rekening. Als voorwaarde om deel te nemen dienen gesubsidieerde materialen minimaal 5 jaar in gebruik te worden ge- en onderhouden. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is deelname aan een ‘Waterkwaliteitsprogramma Akkerbouw’ verplicht bij akkerbouwmaatregelen en bij melkveehouderijmaatregelen deelname aan Blauwe Diensten.